Dysponujemy zespołem doświadczonych specjalistów gotowych służyć pomocą w prowadzeniu i rozwijaniu działalności waszej firmy. Zapewniamy wysokiej jakości badanie sprawozdań finansowych.

I etap:

 • analiza akt prawnych badanej firmy
 • analiza i ocenę systemów ewidencji i kontroli wewnętrznej badanego podmiotu
 • sprawdzenie prawidłowości stosowanych procedur dotyczących sposobu ustalania i ewidencji podatku od towaru i usług /VAT/ oraz podatku od osób prawnych i innych rozliczeń z budżetem
 • zbadanie prawidłowości ewidencji istotnych pozycji aktywów i pasywów oraz rachunku zysków i strat
 • ustalenie wniosków z wyników przeprowadzonego badania i powiadomienie o nich badaną jednostkę oraz ustalenia wniosków do badania zasadniczego

II etap:

 • udział w inwentaryzacji przeprowadzanej w ciągu dnia

III etap:

 • sprawdzenie prawidłowości wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy oraz ustalenie prawidłowego wyniku za badany okres
 • sprawdzenie sprawozdania z przepływów finansowych
 • badanie sprawozdań finansowych z uwzględnieniem kryterium realności i kompletności zawartych w nich informacji
 • zbadanie sprawozdania zarządu badanego podmiotu pod kątem zgodności ze sprawozdaniem finansowym i wymogami prawa
 • zbadanie informacji dodatkowej w powiązaniu ze sprawozdaniem finansowym oraz zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości.

Badanie sprawozdań finansowych

Badanie sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych realizują zespoły, w skład których wchodzą biegli rewidenci i ich asystenci.

Całokształt prac koordynują i nadzorują Członkowie Zarządu Spółki, którzy są biegłymi rewidentami.

Badanie zostanie przeprowadzone zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz. U. nr 77, poz. 649 z późniejszymi zmianami), krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz standardami międzynarodowymi.

Przy realizacji badań stosujemy własne, oparte na bogatym doświadczeniu programy, techniki i metody badania.

Terminy realizacji uzgadniamy ze zleceniodawcą.

Efektem wykonanych prac jest opinia o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego oraz raport ze sprawozdania finansowego.





Dane osobowe (RODO)- spełnienie obowiązku informacyjnego wobec klientów i kontrahentów

Formularz obowiązku informacyjnego do pobrania